terug naar www.kindengeloof.nl

terug naar Paasthema 2004

Toneelstukje voor een Paasviering op school of in de kerk

Het stuk is een voorleesstuk met eenvoudig toneelspel, zeer geschikt voor kleinere kinderen.
Voorbereiding; Teken op een groot laken het graf en leg of zet er een groot voorwerp voor dat de steen voorstelt.
Lezer is een ouder kind of een volwassene. Alles wat blauw is word voorgelezen, behalve waar een naam bijstaat.
2 engelen: kinderen
2 Maria's: kinderen
Jezus: volwassene
Organist
Petrus Johannes, leerlingen: kinderen

Lezer: Over Jeruzalem hing een doodse stilte.
Enkele dagen tevoren was Jezus gekruisigd.
Jezus, die voor iedereen zo goed was geweest, voor vriend n vijand,
die zoveel wijze woorden had gesproken,
die zoveel mensen een nieuw leven had gegeven,
die Jezus, was door de leiders van het volk op het kruis vermoord.

Het orgel stopt en er is even stilte

De leerlingen van Jezus zaten samen in de bovenkamer
waar ze samen met Hem nog het paasmaal hadden gegeten,
vlak voordat Jezus verraden was.
En hoewel Jezus hun leven zo heerlijk had gemaakt, had geen n van hen Jezus geholpen.
Nee, ze waren bang weggevlucht, bang dat ook zij zouden worden opgepakt.
Wat hadden ze met Jezus een mooie tijd gekend, maar dat was nu afgelopen.

lezer maakt gebaar van wanhoop
Een kind roept: Alles is mislukt!

Jezus had wel gezegd dat God het goede sterker maakt dan het slechte,
en dat liefde belangrijker is dan macht. Wat had het leven mooi kunnen wezen...

Een kind roept: zijn we toch naef geweest!

Maar intussen begon een nieuwe dag,
de derde dag al na Jezus' kruisiging.
Aan de horizon in het oosten werd het al licht.

(n seconden rust)
Het orgel begint zacht te spelen.
De engelen staan bij het graf en de beide Maria's gaan op stap.

Lezer: Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, waren heel vroeg opgestaan.
De rustperiode van de sabbath was voorbij
en nu was er tijd om Jezus' lichaam behoorlijk te balsemen
samen met enkele vrouwen.
Daartoe hadden zij vrijdag geen tijd gehad.
Daarom namen ze geurende kruiden en olin met zich mee.
Het was nog vroeg in de morgen toen het groepje vrouwen bij de grafspelonk kwamen.

Orgel stopt plots

Ze wisten niet wat ze zagen.
De steen, die de ingang van het graf afsloot, was weggerold door witte stralende gedaanten.
Een engel zei tegen de vrouwen:
(stem van een kind)
U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier:
Hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar Hij gelegen heeft.
Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen:
'Hij is uit de doden opgewekt, en zie, Hij gaat voor u uit naar Galilea; daar zult u Hem zien.
Dit had ik u te zeggen.

Even rust
engelen verdwijnen - vrouwen wachten - orgel begint weer: zacht en mysterieus

Geheel verrast zagen zij dat Jezus' lichaam verdwenen was.
Enkel een lendendoek lag er nog.
Toen schoot hun gevoel vol angst en grote vreugde tegelijkertijd.
Dit moesten Petrus en Johannes en de andere leerlingen snel te weten komen.

(n seconden rust) Orgel n toon - spanning opwekken

Verwarring overrompelde hun gedachten: Jezus was weggenomen,
en een engel zei dat Hij voor hen uitging. Wie kon dat geloven?
En tch wilden ze dat wel geloven!
Wat vreemd toch...

(n seconden rust)
Jezus (Tuinman) komt vanaf de bovenste trede, orgel rustig
Maria en Maria Magdalena gaan naar Jezus toe knielen op onderste trede
en buigen zich tot tegen zijn voeten.

Halsoverkop zetten Maria en Maria Magdalena het op een loopje om het aan de leerlingen te vertellen.
En zie, zie daar!!:
daar kwam Jezus hen tegemoet!

(n seconden rust)
Orgel geeft even enkele snelle kwiekse noten
en blijft dan weer rustig verder spelen

Even meenden ze dat het de tuinman was.
Maar neen, dit was Jezus.
Maria viel bij Hem neer.
en slingerde haar armen rond zijn benen om Hem niet meer te laten gaan.

Orgel stopt.

(Jezus:) Waarom huil je, Maria?
Wees niet bang.
Houd mij niet vast.
Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan.

Jezus af en vrouwen naar de leerlingen.

En ze gingen. De vrouwen vertelden aan de leerlingen dat
ze de Heer zelf echt met eigen ogen hadden gezien.
Maar de leerlingen konden dit zomaar niet geloven.
En na een gingen ze die dag en de dagen kijken.
Petrus en Johannes voorop.
Petrus en Johannes en de jongens gaan in verspreide slagorde naar het graf.
Het orgel begint zacht te spelen vrolijker en vrolijker, doch nog steeds zacht.

Nu moesten ze het wel geloven. Grote vragen kwamen naar boven.
Had Jezus hen niet gezegd dat het Rijk van God in Galilea zou van start gaan?
En nu, nu hij de dood had overleefd, juist nu vroeg hij hen om weer naar
Galilea te gaan. Stilaan raakten de leerlingen ervan overtuigd:
De tijd was gekomen voor het koninkrijk van God,
waar zij samen aan zouden bouwen.
Nu brak de zon door de donkere wolken, en het licht uit de hemel streelde de aarde
en heel de schepping kwam tot leven:
een nieuwe lente begon, een lente als nooit tevoren!

Orgel nu voluit
Iedereen gaan ondertussen weer in de kerk zitten.

Gebed: Goede Vader, dat Jezus verrezen is, daar twijfelden de leerlingen eerst nog aan.
Het duurde een hele tijd voor zij dit konden geloven.
Dat Uw liefde mensen laat verrijzen is niet te vatten in cijfers of materile bewijzen.
Geef ons daarom meer geloof en bezieling.
Dan kunnen wij zien hoe Uw liefde mensen helpt opstaan uit droefheid,
hoe mensen broers en zussen worden als zij JA zeggen tegen het goede,
en hoe mensen, die elkaar helpen om lijden te dragen, een teken van hoop en bevrijding zijn.
Geef ons de warmte van uw grote liefde,
zodat wij steeds opnieuw verrijzen van donker naar licht.
Dat vragen wij U, door de Jezus Christus,
uw Verrezen Zoon en onze Heer.
Amen

Ingezonden, uitleg palmpasenstok:


Wij maken al jaren een palmpasenstok met onze kinderen.
We snoeien verse takken (vol van nieuw leven) en versieren die met crepepapier.
We rijgen 30 rozijnen aan een draad en 12 pinda's in een dop.
De rozijnen staan symbool voor de 30 zilverlingen die Judas betaald kreeg voor zijn verraad
aan Jezus en de 12 pinda's staan symbool voor 12 leerlingen.
We hangen er ook 1 of 2 sinaasappels aan omdat Jezus wonden gewassen werden met azijn.
Bovenop het kruis komt het haantje dat 3 x kraaide toen Petrus hem niet wilde kennen
en in het haantje het palmtakje waarmee de mensen zwaaiden tijdens de intocht.
Zo verteld onze palmpasentak ons het lijdensverhaal van Jezus.
Ik heb het vroeger op deze manier geleerd, net als mijn moeder.
Een vriendelijke groet van Gabrielle